مﺎﻐﯿﭘ ﺮﯾﺪﻣ :
، ﺪﯿﻨﮐ و ﻪﺑ ﺎﻣ ار رد ﺮﺘﻬﺑ نﺪﺷ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺐﻟﺎﻄﻣ يرﺎﻳ هﺎﮔآ ﺪﻳزﺎﺳ بو ﺖﯾﺎﺳ ، ﺎﻣ ار زا تاﺮﻈﻧ و تادﺎﻬﻨﺸﻴﭘ دﻮﺧ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﻣ . ﺎﻔﻄﻟ ياﺮﺑ ﻪﭼﺮﻫ ﺮﺘﻬﺑ نﺪﺷ شﻮﺧ ﺪﯾﺪﻣآ ﺎﺑ مﻼﺳ ﺖﻣﺪﺧ ﺎﻤﺷ هﺪﻨﻨﻛﺪﻳدزﺎﺑ ﻲﻣاﺮﮔ .
 
 
متن ادبی زیبا در باره ی همسر [جدید]
ﻪﺘﺷﻮﻧ هﺪﺷ رد دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391
ﺖﻋﺎﺳ :
هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ : دستورانی

.... عزیز

آن دم که دل به عشق ناب دهی ، خوش دمی خواهد بود ؛ عشق به همتــای بی همتایت ، همسرت !

 ای همیشه مهربان ؛ کودکانه ترین بهانه های دلم عشق به تو را آرزومندنـــــــــــد ! بهانه ی گریستنم تویی ، ونیز بهای بودنم !  حیف که این فرشته ی همراهت پر بسته و شکسته بال است. ای قشنگ ترین وای بلورین رؤیا ؛ مرا که از تو یک نگاه وام دارم ، وامدارِ هزار تیر  نگاهِ شرم آگین مکن! دیگر هیچ یاسی را خیره ی بوئیدن نخواهم شد که عطر خوش وصال تو جام جانم را و صهبای روحم را مست بوی زلفت کرده است . قلب من همان قاب نقره فامی است که عکس تو را در آغوش کشیده ،بوسه می زند ،می بوید و گریدمی کند.قلب من زمزمه ای دارد :

 نازپرورده وصالم از درت دورم مکن                                     طاقت دوری ندارد این دل شیدای من

از دورترین کهکشان ازل هدیه ای دارم به وسعت ابد : عاشقت می مانم

دوستدارت ....

حـــــــامد:: ﺎﻫ‌ﺐﺴﭼﺮﺑ : متن ادبی در مورد همسرمتن ادبی در مورد همسر
ﻪﺘﺷﻮﻧ هﺪﺷ رد دوشنبه سوم بهمن 1390
ﺖﻋﺎﺳ :
هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ : دستورانی


راضیه ی عزیز (به طور مثال)!!!!!!!!

آیینه تشبیه را وسعت حضورت نیست که خورشید جمالت دیبای زرین خود را به طبیعت زمستانی قلبــم گسترانیده است.حکایت حضورت برای من یادآورصبحی است که ازخواب سیاهی برمی خیزم وپژمردگی درونم به نگاه مهربانت خیس می خورد...... 

در ادامه بخوان


 


:: ﺎﻫ‌ﺐﺴﭼﺮﺑ : متن ادبی در مورد همسر